1. اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان؛ فرید رضایی