1. کلونینگ ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید ویروس سپتی سمی هموراژی در باکتری اشیرشیاکلی برای تشخیص بیماری VHS در ماهیان قزل آلای رنگین کمان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

رویا رهنما؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


2. ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاو های شیری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

مهسا مشرف؛ محمدرضا اصلانی؛ افشین محبی


3. اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

حمدالله مشتاقی؛ مجتبی بنیادیان؛ فرید رضایی


4. بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

عبدالکریم زمانی مقدم؛ مجید فتحی