1. بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز دامی در استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

یاسر شهبازی؛ احسان‏ اله افشاری صفوی؛ نسیم شاویسی