1. بررسى اثر تزریق مکمل ویتامین اى و سلنیوم بر عیار پادتن‌های حاصل از واکسن بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev1

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

حسین اسماعیلی؛ مرتضی زنده دل؛ الهام شاهورانی؛ کریم امیری


2. بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ سمیرا کلباسی؛ مونا حامدی