1. اثر عصاره زنجبیل بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی ماده در معرض تنش اکسیداتیو

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

شهره تاروردی سرابی؛ پروین شورنگ؛ محمد چمنی