1. بررسی ساختاری و عملکردی ژن کلسکواسترین 2 (CASQ2) مرغ با استفاده از RT-PCR و ابزارهای بیوانفورماتیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

مهدی بساکی؛ کرامت اساسی؛ محمدرضا تابنده؛ محمود امین لاری؛ احسان محسنی فرد