1. ارزیابی قابلیت القای تولید بافت عصبی توسط عصاره مغز گوساله جنینی در عضلات موش صحرایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ رحمت الله فتاحیان؛ هاجر صادقی نژاد