1. ارزیابی مقایسه ای اثرات قلبی و تنفسی تزریق داخل جنبی و بین دنده ای بوپی واکائین پس از توراکوتومی در خرگوش ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

محمد اسدی ایرایی؛ محسن وهار؛ محمد حسینی؛ رضا چنگیزی