1. کلونینگ قطعات ژنی NS3 و 5’UTR از عامل اسهال ویروسی گاوها در پلاسمید لنتی ویروسیpWPI- linker B

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

اعظم مختاری؛ امید مددگار؛ محمدرضا محزونیه؛ آرش قلیانچی لنگرودی