1. بررسى اثر تزریق مکمل ویتامین اى و سلنیوم بر عیار پادتن‌های حاصل از واکسن بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev1

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

حسین اسماعیلی؛ مرتضی زنده دل؛ الهام شاهورانی؛ کریم امیری