1. غربالگری میدانی شیوع سرمی فاسیولا هپاتیکا به روش الایزای غیرمستقیم در گوسفندان استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

عباس ایمانی باران؛ حمید اکبری؛ پریسا شهبازی