1. اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن‌ها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-16

10.22034/ijvcs.0621.11198

احمد یوسفی؛ غلامعلی کجوری؛ حسین حسن پور؛ محمد حسین نصر اصفهانی


2. بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی(Salvia officinalis) و مرزنجوش(Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

یونس تیموری؛ شهاب بهادران؛ حسین حسن‌پور؛ عبدالناصر محبی


3. تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


4. اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

حسین حسن پور؛ نیلوفر توانگرراد؛ علی کدیور؛ اردشیر شیخ احمدی


5. تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

علی رستمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


6. مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی


7. تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور؛ ابراهیم اسدی خشوئی؛ فریدون خواجعلی