1. اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

حسین حسن پور؛ نیلوفر توانگرراد؛ علی کدیور؛ اردشیر شیخ احمدی