1. بررسی اثر پروستاگلاندین E2 بر درمان‌کیست‌های فولیکولی تخمدان در گاو شیری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

روح الله دهقانی تفتی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی


2. بررسی اثر تجویز داخل سیاه‌رگی دی کلوپروستنول در زمان تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاو شیری در برنامه‌ی Heatsynch

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

محمد جواد بهزادی شهربابک؛ ناصر شمس اسفند آبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ تقی تکتاز هفشجانی