نویسنده = شهاب بهادران
ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص‌های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

دوره 14، شماره 2، دی 1399

محمد قاسمی شمس آبادی؛ شهاب بهادران؛ حسین حسنپور؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

احمد کشمیری؛ شهاب بهادران؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثر عصاره‌های گیاهی مریم‌گلی(Salvia officinalis) و مرزنجوش(Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه‌های مبتلا به سندرم آسیت

دوره 13، شماره 2، اسفند 1398

یونس تیموری؛ شهاب بهادران؛ حسین حسن‌پور؛ عبدالناصر محبی


اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

شهاب بهادران؛ امیر دهقانی سامانی؛ حسین حسن پور؛ عبدالناصر محبی


بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

سید ستار توحیدی فر؛ شهاب بهادران؛ عبدالناصر محبی


اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان