1. بررسی اثر درمانی تیامین بر ساختار هیستومورفومتریک بیضه متعاقب مسمومیت با سرب در مدل موش

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ ثریا خسرویان دهکردی؛ ابوالفضل عالی