1. مطالعه تأثیر قرص تادالافیل بر حجم، میزان تحرک و غلظت نمونه اسپرم و مدت نعوظ سگ نر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

مجید محمدصادق؛ مهیار منصوری


2. مطالعه تأثیر تکرار پیش دوشی گاوهای شیری بر بار میکروبی شیر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

مجید محمدصادق؛ احمدعلی زرگران