1. اثر عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه گلبرنجاسف (Achillea talagonica) بر اووسیست‌های آیمریا ماکزیما (Emeria maxima) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سعید حبیبیان؛ نازنین رجایی؛ خداداد پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


2. تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپید‌‌ها و نیتریک‌اکساید در بلدرچین ژاپنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

محمد قاسمی شمس آبادی؛ عبد‌الکریم زمانی‌مقدم؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ حسین حسن پور


3. اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام زخم های پوستی ناشی از سوختگی در خرگوش

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سعید حبیبیان؛ ایرج کریمی؛ نجمه توکلی؛ جهانگیر کبوتری