نویسنده = سعید نظیفی
ارزیابی پاسخ فاز حاد در بیماری کمپلکس تنفسی جوجه‌های گوشتی و درمان با داروهای گیاهی با یا بدون آنتی‌بیوتیک

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 3-16

سعید نظیفی؛ سبحان عمادی جمالی؛ حبیب الله دادرس؛ محمد عباس نیا


ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام در گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی

دوره 14، شماره 1، تیر 1399

حسن شریفی یزدی؛ زهرا گروهی؛ عبدالله میرزایی؛ سعید نظیفی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با کیفیت شیر

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

سعید نظیفی؛ مینا فرزانه؛ مسعود حق خواه؛ مریم انصاری لاری؛ مهدی محبی فانی


تغییرات پروفایل متابولیک گوساله های هلشتاین متعاقب عضلانی تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ محمدرضا زارعی