1. ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

مرتضی حسینی نژاد؛ فرزانه حسینی؛ امین بیغم صادق؛ نیما باباخانی


2. ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

فرزانه حسینی؛ ایرج کریمی؛ مرتضی حسینی نژاد؛ سعید حبیبیان دهکردی