1. ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدا در استان های مختلف ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

مسعود قربانپور؛ رحیم قدیمی پور؛ داریوش غریبی؛ منصور میاحی؛ احمدرضا جباری


2. اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله‌های نوزاد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سید مرتضی قریشی؛ محمد نوری؛ آریا رسولی؛ مسعود قربانپور