1. ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدا در استان های مختلف ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

مسعود قربانپور؛ رحیم قدیمی پور؛ داریوش غریبی؛ منصور میاحی؛ احمدرضا جباری