1. اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد جهانتیغ؛ داریوش سعادتی؛ ابوالفضل معتمد


2. مطالعه اثرات ویتامین E و سلنیوم بر سمیت آرسنیک و نقش آن ها در جوجه درآوری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

داریوش سعادتی؛ زهرا عابدی زاده؛ محمد جهانتیغ؛ احمد عزیزی مقدم


3. بررسی شیوع ژن های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در اشریشیا کلی های جداسازی شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

محمد جهانتیغ؛ مرتضی اردونی