1. تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

پروین محسنی؛ امین نعمت الهی؛ مریم عباس والی؛ جهانگیر کبوتری کتج


2. تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

امین نعمت اللهی؛ حامد دانش فزون؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


3. بررسی مولکولی و تعیین حساسیت لاکتوکوکوس گارویه عامل لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان نسبت به اسانس های گیاهی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

میلاد عادل؛ رضا صفری؛ امین نعمت اللهی؛ وحیده تقدسی


4. مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایمان شیروانی؛ جهانگیر کبوتری