1. ارزیابی حساسیت مایت قرمز (Dermanyssus gallinae) جدا شده از مزارع مرغ تخم‎گذار به سموم کنه‎کش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

منوچهر عالی مهر؛ موسی توسلی؛ الهام یوسفیان