1. ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

موسی جاودانی؛ عبدالناصر محبی؛ یگانه مهرانی


2. اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ ستار استاد هادی دهکردی


3. ارزیابی میزان فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به لنگش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389

عبدالناصر محبی؛ احمدرضا محمدنیا؛ پریسا رییسی دهکردی