1. ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

موسی جاودانی؛ عبدالناصر محبی؛ یگانه مهرانی