1. تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


2. تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور؛ ابراهیم اسدی خشوئی؛ فریدون خواجعلی