1. مطالعه اثرات ویتامین E و سلنیوم بر سمیت آرسنیک و نقش آن ها در جوجه درآوری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

داریوش سعادتی؛ زهرا عابدی زاده؛ محمد جهانتیغ؛ احمد عزیزی مقدم