1. شناسایی بیماری لکه سفید (white spot syndrome disease) در میگوی وحشی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) استان سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

امین غلامحسینی؛ علی محمدی؛ سهراب اکبری؛ مصطفی اخلاقی؛ نصراله احمدی