1. ارزیابی مقایسه‌ای کنترل بیماری کوکسیدیوز در گله اجداد با استفاده از داروهای کوکسیدیواستات در مقابل عدم مصرف کوکسیدیواستات و تعیین میزان OPG

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

محمد صادق مددی؛ حمید شجاعی؛ ابوالفضل غنی ئی


2. بررسی تجربی انتقال عمودی مقادیر متفاوت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

محمدصادق مددی؛ کامیار یوسفی


3. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

محمدصادق مددی؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ حمید شجاعی