1. بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با کیفیت شیر

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سعید نظیفی؛ مینا فرزانه؛ مسعود حق خواه؛ مریم انصاری لاری؛ مهدی محبی فانی