1. توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه‌ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

منصور میاحی؛ مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری؛ بابک- محمدیان قلعه جوقی


2. بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش‌های ارجاعی به کشتارگاه اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

محمد رحیم حاجی حاجکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ فردوس چنگیزی