1. بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

بهناز شهریاری زاده؛ رحیم پیغان؛ سیده میثاق جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی