1. مقایسه بین اثر سرم های ایزوتونیک و هیپرتونیک نمکی بر شاخص های هماتولوژی و متابولیک در گربه ها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 29-42

10.22034/ijvcs.2022.11192

بهمن مصلی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ محمد راضی جلالی؛ مبین مکی پور


2. بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

بهناز شهریاری زاده؛ رحیم پیغان؛ سیده میثاق جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی