1. آنالیز پیوستگی و بیان ژن فاکتور نکروز توموری با نمره سلولهای بدنی و ترکیبات شیر در گاو هلشتاین ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

پروانه ریوفیان؛ جلیل شجاع؛ رضی الله جعفری جوزانی؛ غلامعلی مقدم؛ ارش جوانمرد