1. بررسی آلودگی‌های سالمونلائی غیرتیفوئیدی در برخی گله‌های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1394-1389

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ بهرام شجاعدوست؛ حسین نیک پیران؛ هادی حق بین نظرپاک؛ منصور خاکپور؛ زینب فقیه نصیری؛ میلاد فلاح دوست؛ هومن کچبی؛ رامونا وشتانی؛ هادی روح اله زاده؛ اعظم یزدانی


2. میزان جداسازی سالمونلا و اشریشیا کلای از گله های مادر گوشتی در استانهای مختلف ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

سید مصطفی پیغمبری؛ هانیه طاهری؛ ریما مرشد؛ عباس برین