1. مطالعه اثربخشی داروهای ضدکرمی آلبندازول و لوامیزول در گله‎های گوسفند شهرستان مشهد

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

حسن برجی؛ حامد محسنی؛ علیرضا تقوی رضوی زاده؛ محمد رشتی باف