1. مقایسه هیستوپاتولوژیک روند ترمیم مثانه سگ متعاقب برش با چاقوی جراحی معمولی و الکتریکی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

داود کاظمی؛ روزبه قربانپور؛ داریوش مهاجری