1. تغییرات عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک و ترکی قشقایی با استفاده از eCG در شرایط پرورش عشایری

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محسن توحیدی؛ مجید علی پور؛ جواد حبیبی زاد؛ مهرداد معمار