1. تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

عزیزالله خداکرم تفتی؛ رضا شهریاری؛ علی محمدی