1. مطالعه تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای مختلف فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

مهدیه رئیس زاده؛ منصور خورشیدی مطلق؛ حمید رجاییان