1. درمان موفق شکستگی فوقانی متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) اسب در شرایط مزرعه

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

ناصر وجدی؛ علیرضا رعایت جهرمی؛ سید مرتضی حائریان