1. بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی؛ الهه پرویز؛ حمید رضا کاوش؛ علی عباس نیکوند؛ محمد نوری