1. ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

حسین کابلی بروجنی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ نرگس خیرالهی؛ سمیه حقیقت؛ محمد حقیقت