1. ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام در گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

حسن شریفی یزدی؛ زهرا گروهی؛ عبدالله میرزایی؛ سعید نظیفی؛ ابوالفضل حاجی بمانی