1. ارزیابی آزمایش الایزای خانگی برای تشخیص آنتی بادی ضد اوستروس اویس در گوسفند

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ زینب یوسفوند