1. اثرات عصاره جلبک Cystoseira indica بر سطح شاخص‌های استرس اکسیداتیو و بازماندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سراج بیتا؛ نازنین قربانی رنجبری؛ عبدالحسین جانگران نژاد