1. مطالعه اثر عصاره آبی میوه گیاه عناب بر میزان غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم خون در رتهای ویستار

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ عامر فلاحتی دوین