1. بررسی میزان شیوع لیشمانیوز احشایی در جمعیت سگ‌های ولگرد شهر یزد به روش الیزا

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سید سیاوش قریشی؛ بهارک اختردانش؛ مازیار جاجرمی؛ ایرج شریفی